lunes, 3 de abril de 2017

En la cruïlla: narratives de persones no heterosexuals musulmanes procedents del MagrebEn aquest pot us presentaré el plantejament del projecte Diversitat sexual i identitat religiosa, finançat per la Direcció General d’Afers Religiosos. La idea d’aquest projecte sorgeix en el marc del procés d’elaboració del Pla d’igualtat LGBTI d’Osona. Al fer el diagnòstic de la situació, apareix com a ineludible abordar el creuament entre diversitat sexual i diversitat cultural i religiosa, especialment en el cas de la població musulmana. Apareix com a necessari abordar-ho perquè hi ha molts dels actors que entrevistem que ens demanen eines i, a més, hi ha l’experiència de discursos islamòfobics que han utilitzat perversament els discursos de gènere per promoure la discriminació de la població musulmana.
Ens trobem doncs amb una necessitat i alhora un buit: no trobem estudis en el nostre context sobre la realitat de les persones no heterosexuals musulmanes (la gran majoria de les quals provenen del Magreb) i són ben escassos els recursos per tal d’abordar el creuament dels dos eixos, amb honroses excepcions.  
Per abordar aquest tema necessitem primer revisar el marc occidental des del que partim, per evitar adoptar una mirada etnocèntrica. Per això és important entendre que la forma dominant d’entendre l’homosexualitat en el nostre context no és universal, sinó que és un producte d’un determinat moment històric: la creació de la figura de “l’homosexual” comença el segle XIX, quan el que abans es consideraven meres pràctiques sexuals passen a construir-se com una identitat. Així s’anirà configurant la identitat gai/lèsbica actual, que estableix que el desig cap a persones del mateix sexe és exclusiva d’un grup social delimitat i constitueix una identitat que ha de ser revelada públicament (en el ritual de la sortida de l’armari). 

Aquesta construcció de la identitat gai/lèsbica es reforça a partir, entre d’altres, de l’exclusió d’experiències específiques de persones d’altres cultures, el que tindrà dues conseqüències. A nivell exterior, impactarà en polítiques neocolonials que promouran la forma occidental de gestionar l’homosexualitat al Sud global (i especialment als països àrabs). A nivell de política interna, les persones immigrants musulmanes han passat a jugar un rol central en els debats sobre nacionalitat i pertinença cultural, presentant-les  com a inherentment homofòbiques, intolerants i fonamentalistes. D’aquesta forma, les persones musulmanes són construïdes com a l’alteritat a partir de la qual es reforça una suposada identitat europea moderna, evolucionada i liberal.
Tenint en compte aquest context, a la recerca hem volgut analitzar com viuen la sexualitat i la religió les persones migrants no heterosexuals que provenen del Magreb, i ho hem fet a partir de 10 entrevistes i de revisar estudis que s’han fet a altres contextos propers.  
A continuació sintetitzaré breument alguns dels resultats de la recerca centrant-me en tres aspectes: l’articulació entre pràctiques i identitats, la gestió de la informació i la vivència de l’islam. 


En relació a les etiquetes identitàries vinculades a la sexualitat, majoritàriament les persones entrevistades són reàcies a la seva utilització. Aquesta incomoditat està relacionada amb una experiència més fluïda de la sexualitat i un rebuig a la idea d'encapsular el desig reduint-lo a una categoria que es viu com a limitant.
Pel que fa a la gestió de la informació, a diferència del ritu de la sortida de l'armari de la narrativa gai/lèsbica occidental, l'estratègia més habitual entre les persones entrevistades en relació a les seves famílies és traslladar la informació sense verbalitzar-la explícitament. Així, hi ha un pacte implícit segons el qual aquesta informació es coneix però el fet de no verbalitzar-la fa que no s'hagi d'afrontar el conflicte i permet preservar les relacions evitant el possible conflicte per la ruptura de les expectatives.
La majoria d'entrevistats coincideix que la sexualitat és un tema tabú en les seves famílies, però un entrevistat ironitza sobre el seu suposat tabú de la sexualitat i les nostres ànsies de verbalitzar: “aquí parleu molt de sexe i en practiqueu poc, nosaltres no en parlem tant i en practiquem més”.
Finalment, en relació a la vivència de la religió, les dues estratègies principals que hem trobat són la distància o ruptura respecte la tradició religiosa d’origen (perquè consideren que nega la seva vida afectivo-sexual) i la compartimentalització, que és la més majoritària. Aquesta implica viure en paral·lel la religió i la vida afectivo-sexual per tal d’evitar experimentar una contradicció entre ambdues.
I acabo compartint un parell de reptes que ens ha plantejat la recerca. El primer: en contraposició a la idea de construir la persona migrant musulmana com un altre, plantejar-se com el diàleg amb persones provinents d’altres cultures i religions ens permet mirar-nos a nosaltres i qüestionar-nos. Com, en comptes de qüestionar les seves estratègies, ens adonem també de les conseqüències del nostre individualisme, del desplaçament de les fronteres entre públic i privat, la tendència en encapsular la sexualitat o la vivència dels lligams comunitaris com una pressió.
I el segon repte: com combinen una reflexió crítica sobre els nostres marcs d’intervenció per evitar adoptar una mirada assimilacionista però sense que això ens condueixi a un relativisme ètic que ens impedeixi intervenir a l’hora d’evitar situacions d’opressió. 

Gerard Coll-Planas


Gerard Coll Planas, Professor de la Universitat de Vic- Universitat Central de Catalunya i Director del Centre d'Estudis Interdisciplinaris de Gènere  http://mon.uvic.cat/ceig/


No hay comentarios:

Publicar un comentario