lunes, 19 de marzo de 2018

Què ha fet ASSEXORA'TGN durant el 2017?

Assexora’Tgn és l’associació Comunitària de Salut Sexual del Camp de Tarragona. Som una associació sense afany de lucre, treballem amb i per la comunitat, portant a terme diferents projectes al Camp de Tarragona amb l’objectiu de promoure la Salut Sexual. Com associació ens definim com una entitat de caire polític però no partidista.
La salut sexual és la experiència del procés permanent de la consecució del benestar físic, psicològic, emocional i socioeducatiu relacionat amb la sexualitat.
La salut sexual s’observa en les expressions lliures i responsables de les capacitats sexuals que propicien un benestar harmoniós, personal i social, enriquint d’aquesta manera la vida individual, social i sentimental. No es tracta simplement de l’absència de disfuncions o malalties o d’ambdós. Per a que la salut sexual s’aconsegueixi és necessari que els drets sexuals de les persones es coneguin i es garanteixin.

Objectius generals
 • Fomentar hàbits saludables per tal de promoure la salut sexual en la població de la ciutat de Tarragona
Objectius específics
 • Facilitar informació relacionada amb la salut sexual i els drets sexuals i reproductius
 • Treballar per a la prevenció de les infeccions de transmissió sexual
 • Facilitar l’accés del preservatiu masculí i femení a la població tarragonina, incloent el col·lectiu LGBTQI i el col·lectiu de persones  treballadores del sexe
 • Promoure el treball conjunt i comunitari amb altres serveis, institucions i departament de l’administració de manera transversal entre els agents implicats.
 • Realitzar campanyes específiques de sensibilització, informació i visibilització relacionada amb la salut sexual
 • Realitzar xerrades i formacions a la població
 • Afavorir el diagnòstic precoç de cara la infecció del VIH
 • Oferir un espai d’assessorament i counselling per a treballar amb els i les usuaris/es aspectes relacionats amb el VIH
 • Reduir riscos en les pràctiques sexuals de les persones usuàries


Assexora’Tgn rep suport econòmic per part del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de Tarragona


ASSEXORATEST Servei de la prova ràpida del VIH i la Sífilis

El servei del projecte Assexoratest consisteix en la realització del test ràpid del VIH i la Sífilis, a través del PPAS (Programa de Prevenció i Assistència d la Sida) del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. La importància en aquest no és només el fet de realitzar la prova del VIH, juntament amb tots els avantatges que això comporta de cara a la  persona usuària, sinó tota la part d’atenció i suport emocional que es du a terme mitjançant la tècnica del counselling. Mitjançant el Determine, el qual és una tira reactiva en la que es fica una gota de sang de la persona sol·licitant del test. Si aquesta no dona reacció, indica que el resultat és negatiu en la presència del VIH. Si la tira reacciona sent positiva, es deriva a la persona usuària del servei al seu hospital de referència (segons empadronament), per tal que des del sistema sanitari li realitzin una analítica complerta per acabar de confirmar el resultat positiu.Amb cada persona usuària que sol·licita fer-se la prova, s’està una mitja d’una hora i s’intenta aprofundir en les pràctiques de risc de l’usuari, per aconseguir eliminar-les o al menys, reduir els riscos de cara a futures ocasions, independentment del resultat de la tira reactiva.  Així com facilitar un espai de trobada on poder parlar sobre el VIH/sida. La facilitació del espai per a realitzar la prova és facilitat per l'Ajuntament de Tarragona.

Aquest servei és gratuït, confidencial i anònim
Resultats i avaluació del servei 2017Durant el 2017 s’han realitzat 144 proves del VIH, resultant 139 no reactives i 3 reactives. Els 3 resultats reactius responen a 2 homes  de nacionalitat espanyola i a 1 dona trans*, originària de Brasil. Totes tres persones tenen edats compreses entre els 25 i 49 anys.De les persones beneficiàries del servei de la prova del VIH, del total de persones,  108 han estat homes, 35 dones i 1 persona trans*.D’aquests 108 homes, 63 mantenen relacions habituals amb  homes, 26 amb dones i 17 mantenen relacions habituals amb homes i dones indistintament, i 4 d’aquests, són treballadors del sexe.
De les 35 dones totals, 28 mantenen relacions habituals amb homes,4 mantenen relacions habituals amb homes i dones, i 2 no han practicat mai sexe però van mostrar interés en fer-se la prova. De totes elles, hi ha 11 que són treballadores del sexe; i la persona Trans* que es va realitzar la prova manté relacions habituals amb homes i també forma part del col·lectiu de persones TS.Es pot observar, que durant el 2017 la franja d’edat majoritària de les persones usuàries del Servei de la Prova del VIH és relativament jove entre els 16 i els 30 anys. Un 16’78% de les persones usuàries tenen entre 16 i 20 anys, molts d’aquestes van conèixer el recurs arrel d’activitats preventives al seu centre d’ensenyament o d’estudis, amb un 19,58% persones d’entre 21 i 25 anys, i un 20’98% eren persones entre 26 i 30 anys d’aquesta franja una gran majoria ja s’havia fet la prova amb anterioritat. Seguit amb un empat de 31 a 35 anys i 36 a 40 anys amb un 10’49% de cada bloc. Un 13,29% es troba en una franja d’edat de 41 a 45 anys, seguit i empatats també la franja d’edat de 46-50 anys i més de 50 anys amb un 4’20% cadascuna.


La franja d’edat en la que més nois han sol·licitat la prova durant l’any 2017 ha estat la dels 26 als 30 anys (26) i en la que menys ha estat la de més de 50 anys (3). D’altra banda, en el grup de les noies la franja d’edat més elevada és de les noies més joves entre 16 i 25 anys, moltes d’aquestes és la primera vegada que es realitzen la prova, si que després veiem que en edats més avançades va baixant la assistència de noies usuàries del servei.El 72,54% de les persones usuàries és de l’Estat Espanyol, el 14,79% prové d’Amèrica Llatina (Argentina, Brasil, Colòmbia, Perú, Bolívia, Guinea Equatorial, República Dominicana, Equador, Paraguai i Veneçuela), un 5,63% prové d’Europa, concretament de França, Rússia, Romania, Ucraïna, Bulgària i Regne Unit, i un altre 5,63% prové del continent africà (7 Marroc i 1 Nigèria). Amb percentatges més baixos, hi ha 1 persona provinent dels Estats Units d’Amèrica.

Un total de 100 persones ja s’havien fet la prova amb anterioritat, 81 homes i 19 dones. Amb aquestes dades podem veure, que els homes tenen més incorporat la dinàmica de fer-se la prova ràpida del VIH i més si afegim en que aquests son Homes que tenen sexe amb altres Homes(HSH). Dels que no s’havien fet la prova amb anterioritat hem pogut comprovar que un nombre elevat eren persones heterosexuals. Sembla que dins del col·lectiu LGTBI està més incorporat el realitzar-se la prova, i són més coneixedors de les pràctiques de risc i dels avenços en matèria de VIH/Sida.

Hem realitzat un total de 100 proves de sífilis, si que la gran majoria de proves de Sífilis, se’ls hi ofereix a la població HSH o a les persones treballadores del sexe comercial. D’aquestes 100 proves de sífilis cap ha estat reactiva.

PRESERVAT Projecte d’Atenció al Col·lectiu de Persones Treballadores del Sexe
El Preservat és un projecte dedicat exclusivament a l’atenció de persones que es dediquen al Treball Sexual. Destaquem la importància d’aquest projecte ja que atén a un col·lectiu invisible en certa manera, discriminat socialment i molt victimitzat i criminalitzat a nivell moral per la societat i per la cultura patriarcal.

El debat sobre el treball sexual és quelcom complex entre el moviment de dones i es divideix de manera especial dins del grup de dones feministes. El treball sexual és una realitat, i per aquest simple motiu, s’ha de treballar de manera acurada, respectuosa i amb una sensibilitat específica. S’hauria d’incloure dins del paraigües dels Drets com a éssers humans on aquests s’enfoquessin en actuacions, tant d’intervenció política , social i legal i que en aquest sentit, ajudarien a millorar les condicions de vida de moltes persones, que en algunes situacions, manquen de protecció vers als drets humans, com per exemple el dret a l’autonomia, a l’elecció ocupacional, a la autodeterminació sexual, a la integritat davant de la violència i l’explotació dels actors de la indústria del sexe. A més d’altres drets com el dret a la salut, a l’educació, a la informació i al treball digne i segur.


Per aquest motiu cal descriure el concepte de treball sexual. Des de fa un temps, s’utilitza la paraula “treball sexual” per a dirigir-se a l’activitat i nombrar a les persones que l’exerceixen, com a persones treballadores del sexe. Aquest concepte serveix per contrarrestar d’alguna manera la forma de conceptualització de la prostitució com a quelcom discriminador, vulnerable i de judici moral vers la dona que l’exerceix. 


L’objectiu principal d’aquest projecte consisteix en la distribució de material preventiu (preservatius masculins i femenins, lubricants…) a treballadors/es del sexe acompanyat sempre d’un assessorament en salut sexual per tal d’incidir en el benestar i l’autocuidatge de la persones treballadora del sexe comercial, de manera gratuïta, anònima i confidencial. A la vegada, també es realitzen diferents tràmits per tal de donar cobertura i oportunitats, diverses a les persones que ho sol·liciten amb especificitat de realitats.


Resultats en atencions a persones treballadores del sexe a l’Espai d’atenció directa
L’Espai d’atenció directa està compartit conjuntament amb el servei SAI Tarragona (Servei d’Atenció Integral a les Diversitats Sexuals i de Gèneres) de l’Ajuntament de Tarragona. Aquest espai està ubicat a la Oficina Jove del Tarragonès, els dimecres en format matí.
En relació a aquesta primera gràfica, durant el 2017 s’han atès un total de 70 persones a l’Espai de l’entitat. D’aquest total, 52 foren dones cis, 5 homes cis i 13 persones Trans* (totes elles femenines).
Les edats de les persones usuàri*s del servei, totes elles majors d’edat, són compreses des del 19 anys, la persona més jove que ha vingut a l’entitat, mentre que la persona més adulta és de 53 anys. Com podem veure a la gràfica següent, les edats emprades  entre els 36 i 40 anys, són les més freqüents en relació a les persones que s’apropen al servei presencial a l’hora de buscar material preventiu per treballar com a la vegada aprofitar en fer preguntes relacionades amb les pràctiques de risc, revisions ginecològiques, com també dubtes i preguntes sobre les infeccions de transmissió sexual, el VIH i la Sida.
Segons aquestes dades, la majoria de persones que venen al espai a buscar material preventiu, solen treballar de manera autònoma, ja sigui en  el seu propi habitatge o bé, lloguen una habitació d’un pis aliè al de la seva propietat. Les dones treballadores del sexe ateses al espai físic són mares, amb fills menors a càrrec. Algunes d’elles treballen durant l’horari en el que els seus fills i filles es troben a l’escola.

També, hi ha algunes noies que treballen en pisos amb altres companyes, i són elles mateixes les que venen a buscar el material preventiu tant individual com per a la resta de companyes del mateix pis. D’altres, podríem dir que hi ha un 5% de noies que venen a buscar material per a treballar fora del país, com per exemple a França, Itàlia o Alemanya. Aquestes estades fora del país solen ser d’un mes a tres mesos; ja que els preus dels serveis de treball sexual són més elevats fora del territori català- espanyol, que en el propi país.

Totes aquestes persones treballen en pisos privats, no tenim constància, que les persones que s’apropen al servei treballin en l’àmbit del espai públic (al carrer o a la carretera), com tampoc en clubs nocturns. En quan a les noies que van a treballar a països europeus, algunes d’elles van a fer places a altres pisos o lloguen habitacions d’hotels on hi viuen i treballen a la vegada.

D’altra banda, les persones Trans* que venen a recollir material al espai d’Assexora’Tgn, també treballen de manera autònoma. Aquestes solen treballar en el territori de la Costa Daurada. El perfil de les noies treballadores del sexe Trans*, tenen un perfil més madur, les edats emprades són dels 40 als 60 anys aproximadament. Totes elles verbalitzen que la única sortida laboral que han pogut accedir al llarg de la seva vida, ha estat el treball sexual. Podríem analitzar que totes elles, tant si són nascudes a territori espanyol o fora d’aquest, són víctimes del sistema patriarcal i hetero-normatiu cis, en el quan dificulta i molt la inserció laboral d’aquestes  persones que surten de la norma cultural pel simple fet d’haver realitzat un procés de canvi de gènere (dins de les possibles variabilitats existents).
En quan als nois que  venen a l’espai a buscar material, tenen un perfil d’entre els 25 i 35 anys. Aquests venen de manera autònoma a buscar material preventiu, i treballen al centre de Tarragona.  Els nois treballadors del sexe que atenem a la seu el perfil de clients que reben són homes que practiquen sexe amb altres homes i potser aquests no estan considerats i/o no s’identifiquen com a persones homosexuals. 
La procedència de les persones ateses a l’espai de l’entitat durant el 2017 és la següent:Com podem veure a la gràfica de dalt, la nacionalitat més freqüència en atencions presencials al propi espai és la nacionalitat brasilenya, seguida de la nacionalitat dominicana i colombiana. Totes aquestes persones són nascudes a zona de sud Amèrica i Amèrica Central i Carib. Aquestes dades podran ser comparades amb la gràfica de dades de les nacionalitats de les noies ateses als pisos privats de treball sexual. Tot i que el seu lloc de naixement sigui internacional per a molts i moltes d’elles, si val a dir que totes aquestes persones estan ben integrades a la societat catalana.

Tot i així, també podem reflexionar que les persones nacionals no solen venir al espai físic; no sabem si és per qüestions d’anonimat, o bé, perquè no solen treballar per compte propi. Aquesta dada de les persones nacionals, es podran comparar amb el registre de les nacionalitats registrades als pisos de treball sexual.
Del total de persones ateses presencialment, un 50% eren persones amb descendència, un 43% no té fill*s, mentre que un 7% no tenim informació sobre aquesta dada al respecte. Aquesta gràfica es pot comparar amb el gràfic de les edats de les persones usuàries; ja que les edats més freqüents registrades al servei en matèria d’atenció directa al espai de l’entitat és la franja d’edat dels 30 als 40 anys, podria comparar-se amb els 50% d’aquestes persones que tenen fill*s.


En quan al material preventiu (preservatius nature, preservatius XL, preservatius extra fort i lubrificants) facilitat des de l’espai físic, aquests han estat els resultats anuals de facilitació de preservatius i lubrificants recollits per les pròpies persones treballadores del sexe. Aquest material és facilitat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Realitzant una comparativa amb les dades del 2016, durant aquest any s’han atés a 14 persones més que l’any anterior, a la vegada que s’han distribuït 1.031 preservatius i 23 lubrificants més en relació a l’any passat. Valorem de manera molt positiva els resultats d’aquest 2017.


Dades i Resultats d'atencions als Pisos de Treball Sexual
En aquest cas, solament parlem de dones i noies treballadores del sexe donat que en els pisos on atén l’equip d’Assexora’Tgn, exclusivament treballen persones amb aquesta identitat de gènere. Alguna vegada se’ls ha preguntat a elles mateixes si hi havia companyes Trans* o homes, i en relació a les persones Trans* femenines, les pròpies dones comenten que si comparteixen espais de treball amb elles, són les persones Trans* les que més treballen, deixant en un segon pla a la dona amb genitals femenins biològics. Donat al negoci, no els interessa compartir espais de treball, des de la perspectiva econòmica, amb persones Trans* femenines.

En quan a les dades recollides durant aquest 2017 en el pisos de treball sexual, els resultats són els següents:

  • Número visites realitzades als pisos: 60 visites
  • Número de persones ateses als pisos: 290 persones ateses


En quan a les edats registrades a les dones treballadore del sexe a pisos són:

Com podem veure a la gràfica, les edats més comuns en aquest any són dels 21 als 40 anys. Les diferències entre unes edats i altres són molt mínimes, però si comparem aquestes dades amb les dades registrades en quan a edat de les persones que venen al espai de la entitat, podem veure que les dones es senten més apoderades per a treballar per a elles mateixes i apropar-se als serveis, tenen un perfil de edat dels 35 als 45, mentre que als pisos de treball sexual la edat es redueix dels 20 als 40 anys. Observem i valorem quelcom positiu el fet que no s’hagi registrat mai una persona/dona menor de edat,  com també el perfil de noies joves en edats dels 18 als 20 és una fet minoritari en aquest any. També en quan a edats més madures, es pot veure que tampoc hi ha massa influència d’aquestes.

En relació a les nacionalitats registrades, veure la gràfica:Com podem observar, les nacionalitats més registrades en aquest 2017 han estat de persones sud americanes. Les dues nacionalitats més imperants són la colombiana i les dones dominicanes, en tercera posició les dones d’origen brasileny, mentre que en quarta posició i en molt poc marge de  diferència trobem dones de nacionalitat espanyola.En quan a la situació de maternitat de les dones treballadores del sexe a pisos privats de treball sexual, aquestes són les dades registrades durant el 2017:
En aquesta gràfica podem veure que les dones treballadores del sexe en espais privats hi ha més de la meitat, exactament un 65% d’elles estan en situació de maternitat; mentre que hi ha un 30% que no ho són, i un 5% que no tenim dades sobre aquesta realitat. Les edats més freqüents relacionades amb la maternitat i el treball sexual són les impreses entre els 20 i 40 anys (edats registrades a la gràfica “Edats de les dones treballadores del sexe en pisos de treball sexual”). Sent presents amb la realitat, ens hem trobat amb persones que no els hi venia de gust poder facilitar certa informació, com per exemple el fet de si són mares o no. Aquesta reticència la relacionem amb la possible por o possibles visió de conseqüències negatives relacionades amb l’estigma i prejudicis del treball sexual realitzat per dones amb fills/es a càrrec.
Durant aquests últims 4 anys podem analitzar observant la gràfica de dalt, on mostra que s’ha disminuït la dispensació de material preventiu en quan a la intervenció a pisos d’àmbit privat de treball sexual. Tot i que a primera vista semblin dades negatives, no ho són realment, ja que la reflexió i les observacions realitzades en l’àmbit qualitatiu ens fa reflexionar que les dones fan un molt bon ús del material facilitat de manera gratuïta per Assexora’Tgn, i que en el cas que en necessitin de manera àgil contacten amb la entitat per a passar a buscar per l’espai propi o si l’equip del Preservat es pot apropar a facilitar-ne.


Resultats finals 2017 Preservat
En aquest 2017, s'ha facilitat un total de 20.401 preservatius al col·lectiu de persones treballadores del sexe. Un dels propòsits per al 2018 és crear nous contactes i nous pisos per tal de donar més cobertura assistencial i preventiva  a persones treballadores del sexe com en ser referents en la ciutat de Tarragona en quan a l’atenció del col·lectiu de persones que es dediquen al treball sexual. 

Targes sanitàries individuals per al Col·lectiu de Persones Treballadores del sexe i persones VIH positives


Durant aquest any 2017 s’han sol·licitat un total de 10 targes sanitàries individuals. Des de l’entitat, aquest és el quart any que es realitza aquest servei, fent un total  de 73 tramitacions realitzades de 2012 a 2017. Cal dir que aquest servei es facilitat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, dins del programa PPAS (Programa de Prevenció i Assistència de la Sida). Derivacions a serveis d’atenció Específica del Territori


Derivació hospitalària per sol·licitud de Profilaxis Post Exposició, s’han dut a terme 0 derivacions durant aquest 2017. La PPE és un tractament que pot prevenir la infecció per VIH desprès de l’estrada del virus a l’organisme. La màxima eficàcia s’aconsegueix iniciant el tractament durant les primeres sis hores desprès de la relació de risc.Derivacions ASSIR- ICS Camp de Tarragona


En quan a derivacions per atenció ginecològica al servei d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) a principis d’any, l’equip d’Assexora’Tgn juntament amb l'equip de la Unitat Mòbil de Creu Roja es va realitzar una reunió de coordinació amb ASSIR Tarragona per tal de crear un protocol d’atenció a les dones treballadores del sexe ja que totes dues entitats són les referents al territori en quan a l’atenció del col·lectiu de persones treballadores del sexe en l’àmbit de la prevenció ITS i VIH, i en d’altres, però en especial incidència en aquest. Valorem de manera molt positiva el poder treballar en xarxa amb altres serveis i entitats del territori per tal de donar major cobertura a les persones usuàries com per a arribar més i millor en promoció i prevenció de la salut sexual. Durant aquest any 2017 s’han dut a terme 13 derivacions al servei d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva ubicat al carrer Jaume I, 29 de Tarragona. D’aquestes 13 derivacions, 3 foren per a Interrupció Voluntària del Embaràs (IVE) i les deu restants per control de ginecologia. La coordinació amb l’equip ASSIR és molt notable, per aquest motiu s’han derivat més d’una desena de dones. 


GRUP DE SUPORT EMOCIONAL A PERSONES VIH +

Des de la entitat, una de les tasques que es realitza és la de donar suport a les persones VIH+, per aquest motiu,  l’any passat es va crear un servei de suport emocional, amb el suport professional i tècnic de l’entitat Creación Positiva de Barcelona. Creación Positiva, ONG creada l’any 2001 a Barcelona, treballa per donar atenció integral a les persones afectades pel VIH i altres infeccions de transmissió sexual des de la perspectiva de gènere, sent la promoció de la salut i la defensa dels drets humans els eixos de l’entitat. Arrel de conèixer la realitat de les persones positives mitjançant el servei de la prova ràpida en el Projecte Assexoratest, aquestes persones que viuen amb el VIH reclamaven un espai de trobada on poder parlar i compartir sobre la seva realitat en relació al virus, per això de la creació d’aquest nou projecte. 

Durant aquest 2017 s'han realitzat 3 grups, amb temporalitat d'una sessió per setmana durant 8 setmanes consecutives. Han participat un total de 18 persones aproximadament. 
BLOG ASSEXORA’TGN

El Blog d’Assexora’Tgn pretén crear un teixit comunitari transversal mitjançant articles, amb informacions i opinions generades per diferents persones que d’alguna manera envolten l’associació.

Els dos objectius que plantegem amb aquesta acció, són:
Generar i visibilitzar continguts variats i de qualitat sobre salut sexual, de forma regular, escrits per persones i/o professionals de referència en diferents especialitats.
Promocionar i donar a conèixer la pròpia entitat.

El projecte es va iniciar al setembre del 2016, i s’estableix una publicació cada quinze dies. Al 2016 es van publicar 9 post; durant aquest any 2017 es van publicar 16 articles, amb un total de 12.046 visites registrades
REUNIONS DE COORDINACIÓ I GRUPS DE TREBALL

Grup de Treball de Salut Sexual i Sida de Tarragona

El Grup de Treball de Salut Sexual i Sida de Tarragona està format per diferents professionals relacionats amb la salut sexual i el VIH de la ciutat de Tarragona. 
La gestió i coordinació del grup de treball de Salut Sexual i VIH/sida de Tarragona està realitzada per Assexora’Tgn (Associació comunitària de salut sexual del Camp de Tarragona), el grup neix gairebé en paral·lel amb la entitat, per la necessitat de conèixer els recursos existents a la ciutat, coordinar esforços i realitzar accions al municipi entorn la prevenció del VIH/sida i altres ITS així com promocionar la salut sexual. 

El grup de Treball porta uns 6 anys en actiu, i al llarg del temps cada cop s’han anat incorporant més membres a la taula. El suport per poder gestionar el grup el rebem des del Ajuntament de Tarragona, més concretament des de la Regidoria de Polítiques per la Igualtat.

El grup de Treball el formen: 

CAIS Creu Roja, Creu Roja Joventut, Assexora’Tgn, Col·lectiu H2o,  Hospital Universitari Joan XXIII, Hospital Sant Pau i Santa Tecla, ASSIR-ICS Tarragona-Valls, CAS Drogodependències Tarragona, Col·legi de Farmacèutics de la Província de Tarragona, Col·legi d’Infermeria de Tarragona, Oficina Jove del Tarragonès, Servei de Prevenció de les Addiccions de l’Ajuntament de Tarragona,  Agència de la Salut Pública de Catalunya, Programa Salut i Escola, Departament de Joventut, Salut i Polítiques d’Igualtat del Ajuntament de Tarragona, Pla Local d’Inclusió i Cohesió Social, i Gestió i Prestació de Serveis de la Salut.

Accions realitzades des del Grup de Treball de Salut sexual i VIH/sida en relació al dia mundial de la Sida 2017:Dilluns 27 de novembre a les 11.30h: Participació al Programa de Ràdio “TarragonaSaludable” de Tarragona Ràdio.Dijous 30 de novembre a les 12h: Roda de Premsa al Col·legi Oficial de Farmàcia de Tarragona on es presentaran les dades sobre VIH/Sida i Salut Sexual referents al 2016.Divendres 1 de desembre de 8’30h a 14h: Al Centre Cívic de Bonavista, conjuntament amb el Grup de Treball de Salut Sexual i Sida de Tarragona i  l’ABS de Bonavista, es realitzarà una jornada formativa per als i les alumnes de 4t ESO dels  IES Collblanc i Col·legi Joan XXIII  sobre VIH/Sida i Salut Sexual amb el lema “UN GRAN SALT CAP A LA FI DE LA SIDA”. Amb una participació de 180 alumnes.

Divendres 1 de desembre: Il·luminació vermella a la façana de l’Ajuntament de TarragonaDivendres 1 de desembre 00h a 3h: Intervenció nocturna Komando Nits Q a tots els locals d’oci nocturs de la ciutat, on repartiran el Kid del Plaer.

Durant la setmana del 27 de novembre al 4 de desembre: exposició de cartelleria sobre VIH Sida a la Oficina Jove del Tarragonès (Plaça Imperial Tarraco, 1 – Antiga Facultat de Lletres)Grup de Treball Sexual i Sida del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya
Aquest és el cinquè any en que Assexora’Tgn intervé al grup de Treball Sexual i Sida del  Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, a Barcelona,  duent a terme una reunió per trimestre. En aquestes reunions trimestrals ens ajuden a una major coordinació entre serveis a nivell català, posada en comú en la manera a treballar i compartir informacions i realitats diverses en el territori, a part de tota la gestió sobre les tramitacions de targes sanitàrie a les persones del col·lectiu. 

En aquest grup de treball formen part les següents entitats del territori català:

ABITS, Àmbit Prevenció, APIP, Genera, Metges del Món, Stop Sida, Actua Vallès,  Programa Carretera, ACAS, Dona x Dona, Associació AntiSida Lleida, Fundació Mercè Fontanilles, Associació La Llum del Bages, Actuavallès, Fundació Dr. Ferran, Creu Roja Tarragona i Assexora’Tgn.

Comitè 1r de Desembre (Plataforma Unitària d’ONG’s VIH/Sida de Catalunya)

És una organització no governamental constituïda l’any 1998 com a plataforma d’ONG que treballen per a donar resposta al VIH/Sida a Catalunya, erradicar l’estigma i la discriminació de les persones que viuen amb VIH i incidir en les polítiques autonòmiques i estatals per a promoure canvis socials, legals i administratius que contribuint en la millora de les condicions de vida de les persones amb VIH/Sida i garantir els drets sexuals i reproductius. 

Forma part de la Plataforma les següents entitats: 
ABS (Associació de Benestar i Desenvolupament), ACAS (Associació Comunitària Anti-Sida de Girona), ACASC (Associació Ciutadana Anti-Sida de Catalunya), Actua Vallès, Àmbit Prevenció, APFCiF (Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears), ARA (Associació de Serveis i Formació Socioeducativa), Assexora’TGN, Associació Antisida de Lleida, Associació CEPS (Associació per a la Prevenció i Promoció de la Salut), Creación Positiva (Associació per a persones amb VIH des de la perspectiva de gènere), FAiE (Fundació Acollida i Esperança), FAS (Fundació Autònoma Solidària), FSiC (Fundació Salut i Comunitat), Fundació Sida i Societat, Fundación Lucía para el SIDA Pediátrico, Gais Positius, gTt-VIH (Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH), JIS (Associació Joves per la Igualtat i la Solidaritat), Metges del Món, Planeta Salud, SIDA STUDI, Stop Sida, VIH-DA AssociacióJOVES PROMOTOR*S DE SALUT
 

Dissabte , 1 de juliol, de les 19.30 h a les 22.00 h, l’Espai Jove La Palmera va acullir la 3a edició de la Batecada, el despertar de l'Estiu Tarragonajove. L’entrada fou gratuïta i oberta a tots els públics.

En aquesta edició, es van  proposar tallers i dinàmiques de caire lúdic amb l’objectiu de promoure i sensibilitzar sobre els drets fonamentals que cal preservar davant les discriminacions per raó d’orientació sexual i identitat de gènere en general. La jornada va tenir un clar component reivindicatiu i conscienciador per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.


A la Batecada també van actuar la Jazz Orquestra de l’Institut d’Altafulla, formada per alumnes del centre, que versionaven temes coneguts, i el jove grup local Key Breakers. Entre les dues actuacions musicals va tenir lloc la lectura del manifest en defensa dels drets sexuals, impulsat pel moviment LGBTI. Aquesta festa és una iniciativa del grup Joves Promotors de Salut i l’Espai Jove de SalutJoventut i Prevenció de les Addiccions de l’Ajuntament–, H2O i Assexora'Tgn.


Equip Assexora'TGN 
L'Equip Assexora'Tgn està format per tres persones: pel Lluís Romero Puigdengoles, Màster en Sexologia i Teràpia de Parella, mediador per al recolzament de persones VIH i Treballador Social; per la Clàudia Viñals Hurtado, és Treballadora Social i Animadora Sociocultural i per Alba Zamora González, és Educadora Social i Animadora Sociocultural. A part, tots tres formen la junta d'Assexora'Tgn.

2 comentarios:

 1. SARAH MORGAN
  Blogger Inconnu a dit ...
  QU'EST-CE QU'UN GRAND MIRACLE QUI NE SE PRODUIT JAMAIS DANS MA VIE. Je m'appelle sarah, j'étais malade du cancer depuis deux ans. ma mère et ma sœur m'ont emmené dans toutes sortes d'hôpitaux et dans différents endroits, mais toujours sans résultat. ma soeur a décidé de passer par Internet et de rechercher un remède contre le cancer. Elle a trouvé une femme appelée HUGHES LAURIE, témoignages au monde sur les bienfaits du remède contre les plantes médicinales du Dr Akhigbe.
  L'homme qui connaît la racine des herbes pour guérir toutes sortes de maladies dans tous les domaines, le courriel de l'homme aux herbes est drrealakhigbe@gmail.com. Nous avons donc décidé de contacter l'homme des herbes pour guérir de mon cancer. Ma soeur l'a contacté et lui a dit
  mon problème, il a répondu à ma soeur que je ne devais pas m'inquiéter que mon cancer serait
  guérir, il a également dit qu'il y avait un médicament à base de plantes qu'il allait préparer pour que je boive pendant trois semaines pour me soigner, que nous ne devions payer que les services de livraison .. Le service de messagerie peut le transporter jusqu'à moi afin il m'a dit le montant que je vais payer, alors ma mère a payé les frais de services de livraison. Quatre jours plus tard, j'ai reçu les médicaments à base de plantes des services de messagerie. Je les ai donc utilisés comme le recommandait l'homme des plantes. Avant la fin des trois semaines, j'étais complètement guéri et c'était comme un rêve pour moi, ma mère et ma sœur, nous étions très heureux. sur le miracle du Dr Akhigbe. ma mère voulait lui payer de l'argent l'homme à base de plantes n'a pas accepté l'offre de ma mère, mais, il a seulement dit que je devrais parler au monde du travail de ses médicaments à base de plantes, alors je le dis au monde maintenant. Il appelle son surnom Cité comme parrain de l’herboristerie, il guérit également des maladies telles que: VIH / SIDA, HERPES, CANCER, SLA, ÉPILEPSIE, HÉPATITE A ET B, DIABÈTE. Si vous ou un membre de votre famille êtes atteint d'une maladie quelconque et que vous ne pouvez pas guérir de l'hôpital, envoyez-nous un courrier électronique; drrealakhigbe@gmail.com ou whatapp lui sur +2348142454860 il possède le remède et va vous guérir.

  ResponderEliminar
 2. Ma vie est belle grâce à vous, Mein Helfer. Seigneur Jésus dans ma vie comme une bougie dans les ténèbres. Tu m'as montré le sens de la foi avec tes mots. Je sais que même lorsque j'ai pleuré toute la journée en réfléchissant à la façon de guérir, vous ne dormiez pas, vous m'étiez cher. J'ai contacté le centre de phytothérapie Dr Itua, qui vivait en Afrique occidentale. Un de mes amis ici à Hambourg vient également d’Afrique. Elle m'a parlé des herbes africaines mais j'étais nerveuse. J'ai très peur en Afrique parce que j'ai entendu beaucoup de choses terribles à cause de mon christianisme. dieu de la direction, prenez une mesure audacieuse et prenez contact avec lui dans l'e-mail, puis passez à WhatsApp, il m'a demandé si je pouvais venir me faire soigner ou si je voulais une livraison, je lui ai dit que je voulais le connaître. J'achète un billet 2 façons de se rendre en Afrique Pour rencontrer le Dr Itua, j'y suis allé et j'étais bouche bée des personnes que j'ai vues là-bas. Brevet, personnes malades. Itua est un dieu envoyé au monde, j'ai dit à mon pasteur ce que je fais, le pasteur Bill Scheer. Nous avons une vraie bataille merveilleusement bien avec Spirit et Flesh. Adoration la même nuit. Il a prié pour moi et m'a demandé de diriger. J'ai passé 2 semaines et 2 jours en Afrique chez Dr Itua Herbal Home. Après le traitement, il m'a demandé de rencontrer son infirmière pour le test du VIH quand je l'ai fait. C'était négatif, j'ai demandé à mon ami de m'emmener dans un autre hôpital voisin quand je suis arrivé, c'était négatif. J'étais trop blanche avec le résultat, mais heureuse à l'intérieur de moi. Nous y sommes allés avec le Dr Itua, je le remercie, mais je lui explique que je n’ai pas assez de remerciements, qu’il comprend ma situation, mais je promets qu’il témoignera au sujet de son bon travail. Remercions Dieu pour ma chère amie, Emma, ​​je sais que je pourrais lire ceci maintenant, je tiens à vous remercier. Et merci au Dr. Itua Herbal Center. Il m'a donné son calendrier que j'ai mis sur mon mur dans ma maison. Le Dr Itua peut également guérir les maladies suivantes ... Cancer, VIH, Herpès, Hépatite B, Foie inflammatoire, Diabète, Cancer de la vessie, Cancer colorectal, Cancer du sein, Cancer du rein, Leucémie, Lun, Fribroïde, Infertilité, Maladie de Parkinson, Inflammatoire la maladie intestinale, la fibromyalgie, récupérer votre ex. Vous pouvez le contacter par e-mail ou via WhatsApp, @ .. drituaherbalcenter@gmail.com, numéro de téléphone .. + 2348149277967 .. C'est un bon médecin, parlez-lui gentiment. Je suis sûr qu'il vous écoutera aussi.

  ResponderEliminar