lunes, 17 de octubre de 2016

REPRODUCCIÓ HUMANA ASSISTIDA

El Conseller de Salut, el passat 8 de juliol, va presentar en roda de premsa l’acord amb les entitats per un nou protocol de reproducció humana assistida ( RHA). Aquest protocol dóna resposta a una demanda de diferents col·lectius i agents socials i polítics i al compliment de la  Llei 11/2014 que garanteix els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals (LGBTI) i l’eradicació de l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Arran d’aquesta aprovació, l’any passat, el Parlament va instar el Departament de Salut a garantir que no s’apliqués restricció d’accés als tractaments d’RHA, una petició a la que s’hi van sumar un conjunt d’entitats i sindicats. Finalment, aquest mes de març, a l’espera de disposar del nou protocol, el Servei Català de la Salut (CatSalut) va demanar als centres especialitzats que incloguessin totes les dones que ho sol·licitin a la llista d’espera per a aquests procediments.

El protocol vigent de RHA estava centrat en el tractament de l’esterilitat en parelles heterosexuals. El nou protocol de RHA ha estat elaborat pel departament de Salut amb el suport de diferents entitats i experts en el tema i amplia l’accés a la cartera de serveis de RHA en els centres del sistema sanitari públic a totes les dones, independentment de si tenen parella o si aquesta és masculina o femenina.  És per això que els protocols clínics que han de regular l’accés a les diferents tècniques de RHA tindran característiques d’atenció adaptades segons si la utilització d’aquestes tècniques es fa per problemes d’esterilitat o per una altra situació personal que requereixi una intervenció d’aquestes característiques.

Aquest protocol està alineat amb Llei orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs on reconeix:
El desenvolupament de la sexualitat i la capacitat de procreació estan directament vinculats a la dignitat de la persona i al lliure desenvolupament de la personalitat i són objecte de protecció a través de diferents drets fonamentals, senyaladament, d'aquells que garanteixen la integritat física i moral i la intimitat personal i familiar. La decisió de tenir fills i quan tenir-los constitueix un dels assumptes més íntims i personals que les persones afronten al llarg de les seves vides, que integra un àmbit essencial de l'autodeterminació individual. Els poders públics estan obligats a no interferir en aquest tipus de decisions, però, també, han d'establir les condicions perquè s'adoptin de forma lliure i responsable, posant a l'abast dels qui ho precisin serveis d'atenció sanitària, assessorament o informació.

D’acord amb aquesta normativa, a Catalunya, l’any 2011, el Departament de salut va aprovar el Protocol d’estudi i tractament de l’esterilitat.
D’altra banda, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 11/2014, de 10 d’octubre, que garanteix els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals (LGBTI) i l’eradicació de l’homofòbia, la bifòfia i la transfòbia. Posteriorment, mitjançant la Resolució 1069/X del Parlament de Catalunya, sobre el sistema públic de Salut, el 19 de juny de 2015, s’insta el Departament de Salut a garantir que no s’aplicarà la restricció de l’accés als tractaments de reproducció assistida a les dones amb parella femenina o sense parella, essent com és un servei bàsic de la sanitat pública.

L’aplicació d’aquet protocol de RHA repercuteix en una ampliació de la cartera de serveis en els centres de la xarxa sanitaria d’utilització pública que donaran una atenció integral a les dones independenment de si tenen parella i de si aquesta és masculina o femenina, s’adequarà l’atenció i els tractaments de RHA a les necessitats de les persones que hi accedeixen, per garantir el dret de ser tractades sense cap discriminació , garantint l’accès i el tractament equitatiu i no discriminatori, respetuós amb l’autonomia, la diginitat i la intimitat de les dones.

Aquest document dona un gran pas en l'atenció integral en salut sexual i reproductiva respectant la dignitat i els drets fonamentals de les persones.
Gemma March i Jardí 
Coordinadora ASSIR-ICS Camp de Tarragona

Gemma March i Jardí, amb 31 anys d'experiència professional com a matrona;  durant 7 anys fou matrona de la sala de parts de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona, i 24 anys exercint com a matrona a centres de salut sexual i reproductiva.
Col·labora amb l'Escola Universitària d'Infermeria de la  Rovira i Virgili de Tarragona en els seminaris de "Catalogació del embaràs de risc" i "Lactància Materna", i és tutora de la especialitat de matroneria des de l'any 2000.
Participa com a moderadora en congressos nacionals i internacionals.
Actualment és coordinadora de matrones d'ASSIR (atenció a la salut sexual i reproductiva) Territorial ICS Camp de Tarragona des del 2010.No hay comentarios:

Publicar un comentario